ඔබ සමඟ සැමදාම එකට ඉන්නෙ කවුද?

මොනවා උනත් ඔයා එක්කලා ජීවිතය පුරාවටම එකට ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා . START ප්රෙස් කරලා එයා කවුද කියල දැන් හඳුනා ගන්න!

තව ප්‍රශ්න