ඔයාගෙ හොඳම මිතුරන් 5 දෙනාගෙ ලැයිස්තුවෙ කවුද ඉන්නෙ?

එයාලා ඔයාගෙ හොඳම මිතුරන් 5 දෙනා උනේ ඇයි කියල සොයාගන්න! Start ප්රෙස් කරන්න!

තව ප්‍රශ්න