ඔයා ෙග මග ෙපන්වන්නා කවුද?

ෙමි ෙකනා තමයි ඔයා ෙග ජීවිත ෙය් මග ෙපන්වන්නා!

තව ප්‍රශ්න