ඔයා ෙග සිරු ෙර ලස්සනම අවයවය ෙමාකක්ද?

සමස්ථයක් ෙලස ඔයා ලස්සනයි, ඒත් ඔයා ෙග සිරු ෙර එක අවයවයක් දීප්තිමත් ! බලන්න ෙමාකක්ද කියල !

තව ප්‍රශ්න