ඔයා ෙග න ෙමි ෙත්රුම ෙමාකක් ද?

ඔයා ෙග ලස්සන න ෙමි සැඟවුනු අරුත START ප්ෙරස් කරල බලන්න!

තව ප්‍රශ්න