ඔබේ මිතුරන් ඔයා කැමති දේවල් දන්නවද?

ඔයා කැමති දේවල් 8 ක් ඔයාගෙ යාළුවන්ගෙන් අහන්න. ඔවුන්ගේ පිළිතුරු සමඟ ඔබේ පිළිතුරු සසඳන්න !

ඔබේ මිතුරන් ඔයා කැමති දේවල් දන්නවද?

ඔයාගෙ යාළුවන්ට අභියෝග කරන්න ! ඔයාගෙ යාළුවො කොයි කරම් හොඳට ඔයා ගැන දන්නව ද කියල සොයා දැනගන්න ! සැබෑ මිතුරන්ට මෙය ගැටළුවක් නොවේවි

Please login with Facebook to see your result

Continue with Facebook
තව ප්‍රශ්න