ඔබේ මිතුරන් ඔයා කැමති දේවල් දන්නවද?

ඔයා කැමති දේවල් 8 ක් ඔයාගෙ යාළුවන්ගෙන් අහන්න. ඔවුන්ගේ පිළිතුරු සමඟ ඔබේ පිළිතුරු සසඳන්න !

තව ප්‍රශ්න