ඔයාගෙ කල්ලියෙ කවුද ඉන්නෙ?

ඔයාගෙ මැර කල්ලියෙ ඉන්න සාමාජික මිතුරන්ව බලාගැණීමට START ප්රෙස් කරන්න !

තව ප්‍රශ්න