ඔබ දුකෙන් සිටින විට ඔබේ සිත ළඟ ඉන්නෙ කවුද ?

ඔයා දුකෙන් ඉන්න වෙලාවක ඔයාගෙ ළඟින්ම ඉන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා! START ප්රෙස් කර ඔහු කවුදැයි සොයාගන්න!

තව ප්‍රශ්න