ඔබේ මිතුරන්ගෙන් හොඳම කෙනා කවුද?

මේ හොඳම මිතුරන් අතරින් ශ්රේෂ්ඨතමයා කවුදැයි සොයා ගැනීමට කාලයයි.

තව ප්‍රශ්න