ඔයා සිරගත උනොත්? ඔයා ඉන්න කැමති කාත් එක්කද?

ඔබත් එක්ක ඔහු සිරගෙට යා යුතු වන්නේ ඇයි?

තව ප්‍රශ්න