ඔයාගෙ සටන් කන්ඩායම මොන වගේද?

ඔබේ කණ්ඩායම සටනට සූදානම්. ඔවුන් කවුරුදැ'යි සොයා බලන්න!ඔවුන් කරන්නට යන්නේ කුමක්දැයි සොයා බලන්න!

තව ප්‍රශ්න