ඔයා ෙග සිරු ෙර ලස්සනම අවයවය ෙමාකක්ද?

ඔයා ෙග සිරු ෙර ලස්සනම අවයවය ෙමාකක්ද?
අරඹන්න

ඔබට ෆේස්බුක් ඔස්සේ ලොගින්වෙන්න කියාවි

තව ප්‍රශ්න