ඔයා ෙග න ෙමි ෙත්රුම ෙමාකක් ද?

ඔයා ෙග න ෙමි  ෙත්රුම ෙමාකක් ද?
අරඹන්න

ඔබට ෆේස්බුක් ඔස්සේ ලොගින්වෙන්න කියාවි

තව ප්‍රශ්න