ඔයා ගැන ඔයා ෙග මු ෙණන් ෙප ෙනන් ෙන ෙමානවද?

ඔයා ගැන ඔයා ෙග  මු ෙණන් ෙප ෙනන් ෙන ෙමානවද?
අරඹන්න

ඔබට ෆේස්බුක් ඔස්සේ ලොගින්වෙන්න කියාවි

තව ප්‍රශ්න