1 – 10 අතර පරිමාණ ෙය්දී ඔබ ෙකතරම් නම්යශීලි ද?

1 – 10  අතර පරිමාණ ෙය්දී ඔබ  ෙකතරම් නම්යශීලි ද?
අරඹන්න

ඔබට ෆේස්බුක් ඔස්සේ ලොගින්වෙන්න කියාවි

තව ප්‍රශ්න