1 – 10 අතර පරිමාණ ෙය්දී ඔබ ෙකතරම් නම්යශීලි ද?

තව ප්‍රශ්න