ඔබ දැක ඇති පළමු සත්වයා ඔ ෙබි වි ෙශ්ෂ ලක්ෂණ තීරණය කරයි!

තව ප්‍රශ්න