ඔබ දැක ඇති පළමු සත්වයා ඔ ෙබි වි ෙශ්ෂ ලක්ෂණ තීරණය කරයි!

ඔබ  දැක  ඇති  පළමු  සත්වයා  ඔ ෙබි  වි ෙශ්ෂ  ලක්ෂණ  තීරණය  කරයි!
අරඹන්න

ඔබට ෆේස්බුක් ඔස්සේ ලොගින්වෙන්න කියාවි

තව ප්‍රශ්න