ඔයා ෙෆ්ස්බුක් එකට මුලින්ම දැමි ෙම ෙමාන ෙෆා ෙටා් එකද?

තව ප්‍රශ්න