ඔබ දුකෙන් සිටින විට ඔබේ සිත ළඟ ඉන්නෙ කවුද ?

තව ප්‍රශ්න