ඔබ දුකෙන් සිටින විට ඔබේ සිත ළඟ ඉන්නෙ කවුද ?

ඔබ දුකෙන් සිටින විට ඔබේ සිත ළඟ ඉන්නෙ කවුද ?
අරඹන්න

ඔබට ෆේස්බුක් ඔස්සේ ලොගින්වෙන්න කියාවි

තව ප්‍රශ්න