ඔයා සිරගත උනොත්? ඔයා ඉන්න කැමති කාත් එක්කද?

ඔයා සිරගත උනොත්? ඔයා ඉන්න කැමති කාත් එක්කද?
අරඹන්න

ඔබට ෆේස්බුක් ඔස්සේ ලොගින්වෙන්න කියාවි

තව ප්‍රශ්න